Menu główne


ARCHIWUM

Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach ZGRK [Polski Ład)

Banner Polski Ład

Numer promesy 01/2021/9171/PolskiLad
Tytuł projektu
Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie Rządowy fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych
Całkowity koszt realizacji 6 699 189,11 PLN
Budżet Beneficjenta 1 699 189,11 PLN
Kwota promesy (dofinansowania) 5 000 000,00 PLN

Procent dofinansowania:

74,64 %
Okres realizacji projektu 31 maj 2023 - 31 sierpie 2024 r.
Biuro projektu Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 
ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
Personel projektu mgr Ewa Monika Ratajska - koordynator ds. obsługi realizacji rzeczowej projektu
tel. 24 355 23 46
mgr in. Michał Prokopiak - wsparcie realizacji rzeczowej projektu
tel. 24 355 23 43

Projekt zostanie zrealizowany w ramach następujących części:


Cz 1:
a) termomodernizacja stołówki w Szkole w Strzelcach, w tym:
 • demontaż istniejących obróbek blacharskich dachu.
 • demontaż rur spustowych i rynien.
 • demontaż odgromówki.
 • demontaż istniejącego pokrycia dachu eternitu falistego i utylizacja.
 • zdajcie eternitu z istniejącego budynku stołówki,
 • ołacenie dachu, ułożenie foli dachowe j paroprzepuszczalnej .
 • wykonanie pokrycia dachu blachodachówką.
 • wykonanie obróbek blacharskich dachu.
 • montaż rur spustowych i rynien.
 • montaż instalacji odgromowej.
 • wykonanie docieplenia stropu nad parterem.
 • ułożenie paraizolacji i i ułożenie weny mineralnej,
 • demontaż istniejących parapetów zewnętrznych.
 • rozbiórka czci utwardzonego terenu.
 • odkopanie fundamentów.
 • uzupełnienie ubytków w fundamentach.
 • izolacja fundamentów.
 • docieplenie fundamentów styropianem,
 • wykonanie izolacji docieplonych fundamentów z foli kubełkowej.
 • obsypanie fundamentów.
 • ułożenie kostki wcześniej rozebranej.
 • zabezpieczenie istniejących okien i drzwi foli.
 • oczyszczenie ścian i przygotowanie ścian do docieplenia.
 • wykonanie docieplenia ścian styropianem
 • wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze
 • pokrycia dachu.
 • wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych (wg rys. kolorystyki elewacji).
 • uporządkowanie placu budowy.
b) termomodernizacja budynku OSP Muchnice Nowe, w tym:
 • roboty wstępne przy zagospodarowaniu placu budowy,
 • roboty ziemne,
 • roboty fundamentowe,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 • roboty montażowe konstrukcji stalowych,
 • ustawienie rusztowa,
 • roboty montażowe stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie przyłączy instalacyjnych,
 • wykonanie podkładów i posadzek,
 • wykonanie izolacji termicznych,
 • wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.

c) modernizacja budynku Łanięta 15E, w tym:

 • rozbiórka rynien i rur spustowych;
 • czyszczenie pokrycia dachowego,
 • montaż rynien i rur spustowych PCV;
 • wymiana kratek wentylacyjnych w kominach,
 • malowanie pokrycia
 • prace porządkowe, ułożenie paraizolacji i wiatroizolacji oraz izolacji termicznej z weny mineralnej.
 • rozebranie okładzin ściennych, rozbiórka ścian działowych wraz ze stolarką drzwiowa, rozbiórka podłóg, mycie tynków, poszerzanie otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży,
 • montaż schodów strychowych, murowanie ścian działowych gr. 12 cm z PGS, gruntowanie i nakładanie tynków cem. – wap. + gadzie gipsowe + malowanie, wykonanie tynków żywicznych, wykonanie okładzin ściennych z pytek ceramicznych (glazura),
 • przygotowanie podłoża pod posadzki: naprawa, wylewka wyrównująca, wykonanie posadzek z paneli podłogowych i pytek ceramicznych, izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych,
 • montaż stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej.
 • skucie tynków, rozbiórka posadzek i ścianek działowych, poszerzenie otworów w ścianach wraz z montażem nadproży, remont schodów do piwnicy,
 • pogłębienie piwnicy, wykonanie: chudego betonu, izolacji przeciwwilgociowych, szlichty cementowej i posadzki z pytek ceramicznych, ocieplenie pyty stropowej styropianem gr. 15 cm na siatce z w. szklanego + tynk systemowy cienkowarstwowy,
 • wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. wraz z malowaniem,
 • montaż stolarki drzwiowej,
 • rozebranie pytek cokołowych z klinkieru, częściowy demontaż kostki betonowej, wykop do ocieplenia ścian piwnicznych wg projektu, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm EPS 100 038 – cokół i ścian zewnętrznych powyżej cokołu styropianem gr. 15 cm o współ. przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mxK metod BSO + tynki systemowe cienkowarstwowe,
 • odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie opaski przy budynku w zakresie wg PZT,
 • wykonanie podjazdu dla ON oraz podejścia do wejścia głównego budynku z prefabrykowanych elementów betonowych jak stopnie, kostka (na piasku 3-5cm + wir 20-30 cm), obrzeża i palisady, montaż balustrad i pochwytów dla ON,
 • wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • wykonanie wewnętrznych instalacji: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.
 
Cz 2:
a) Modernizacja Szkoły w Witoni modernizacja instalacji elektrycznej, której zakres robót obejmuje:
 • demontaże istniejącej instalacji,
 • zasilanie budynku,
 • wewnętrzne linie zasilające,
 • pożarowy wyłącznik prądu,
 • rozdzielnie główne budynku oraz rozdzielnie obwodowe,
 • instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
 • instalacje gniazd dedykowanych dla urządzeń komputerowych,
 • instalacje oświetlenia podstawowego,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjno – kierunkowego,
 • instalacje oświetlenia nocnego,
 • instalacji sieci komputerowej LAN / WLAN,
 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje dzwonka szkolnego,
 • ochron przeciwporażeniowa i przepięciowa.

Cz 3:

a) modernizacja Szkoły w Kaszewach Dwornych w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, w tym budowę:
 • instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 9200 l wraz z przyłączem gazu PE RC DN32x3mm,
 • gazowej centrali grzewczej,
 • powietrznej pompy ciepa,
 • instalacji elektrycznej,
 • sieci cieplnej zasilającej istniejący budynek szkoły,
 • instalacji fotowoltaicznej.

b) modernizacja Szkoły w Bedlnie, w tym:

 • remont czterech sanitariatów: dostosowanie układu ścian działowych wewnętrznych do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz do aktualnych potrzeb placówki, poszerzenie drzwi wejściowych do sanitariatów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), wymiana wszystkich skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, skucie istniejących, zniszczonych glazur oraz rozbiórka posadzek i podłóg pod posadzkami, przetarcie i naprawa tynków na istniejących ścianach oraz uzupełnienie tynków na ścianach nowych i na zamurowanych, odtworzenie podłóg i wykonanie nowych posadzek z pytek gres, wykonanie nowych okładzin ściennych z pytek glazurowanych, wykonanie gadzi gipsowych oraz malowanie ścian (powyżej glazur) i sufitów, wbudowanie kabin ustępowych z pyty laminowanej HPL, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, zabudowa nowych pionów kanalizacyjnych pyt G-K, wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego, montaż nowych przyborów sanitarnych, montaż wyposażenia sanitarnego,
 • wymiana posadzek w holach rekreacyjnych na parterze i I piętrze,
 • dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym: doporowadzenie ściany oddzielającej przedszkole od szkoły do klasy odporności ogniowej REI120 poprzez: wymurowanie przegrody z gazobetonu gr. 24cm w istniejącym korytarzu, z drzwiami p.po. w klasie EI60, doprowadzenie pasm ścian zewnętrznych o szerokości 2,0m do klasy REI120 poprzez wymian izolacji cieplnej na niepalną (wen mineralną) oraz zamontowanie kurtyn przeciwpożarowych EI60 na istniejących oknach., doporowadzenie dróg ewakuacyjnych do zgodności z wymaganiami kategorii zagrożenia ludzi ZLII poprzez: wymian istniejących drzwi wejściowych na nowe o szerokości przejścia 120cm, dostosowanie istniejących schodów zewnętrznych do wymaganej maksymalnej liczby stopni w jednym biegu (10) oraz wymaganej wysokości stopni (15cm).

Cz 4:

a) modernizacją a budynku OSP Marynki , w:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (okno, drzwi i wrota przeznaczone do wymiany wskazano w czci graficznej oraz wykazie stolarki).
 • wymiana grzejników centralnego ogrzewania wraz z montażem głowic termostatycznych,
 • wymiana oświetlenia w sali balowej,
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 • wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej zbiornikowej na gaz propan, zasilanej ze zbiornika naziemnego o poj. 4850 dm3, jak równie instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji. b) modernizacja a budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy, w tym:

b) Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • rozbiórka istniejących okładzin ściennych z pytek ceramicznych w poszczególnych pomieszczeniach i wykonanie nowych okładzin po montażu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych.
 • oczyszczenie ścian i sufitów z istniejących powłok malarskich,
 • usunięcie powłok z farby olejnej na ścianach – lamperiach w ciągach komunikacyjnych i na klatce schodowej,
 • gruntowanie ścian i sufitów w poszczególnych pomieszczeniach,
 • wykonanie gadzi gipsowych na ścianach i sufitach,
 • wykonanie tynków żywicznych na ścianach ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarze) do wysokości 1,80 m,
 • malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi

Pomieszczenia Apteki:

 • wykonanie prac naprawczych po montażu instalacji wod. – kan. i elektrycznych oraz przywrócenia powierzchni ścian i sufitów do stanu pierwotnego. Zakres prac naprawczych winien obejmować powierzchni ścian, na których wykonywano instalacje, dotyczy powłok malarskich, okładzin ściennych ceramicznych itp.

Pomieszczenia mieszkalne:

 • wykonanie prac naprawczych po montażu instalacji wod. – kan. i elektrycznych oraz przywrócenia powierzchni ścian i sufitów do stanu pierwotnego. Zakres prac naprawczych winien obejmować powierzchni ścian na których wykonywano instalacje,
 • oczyszczenie ścian i sufitów z istniejących powłok malarskich na klatkach schodowych,
 • uzupełnienie miejscowe tynków wewnętrznych,
 • gruntowanie ścian i sufitów klatek schodowych,
 • wykonanie lamperii olejnych na klatkach schodowych i korytarzach do wysokości 1,50 m,
 • malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów klatek schodowych i korytarzy.

c) rozbudowa terenu rekreacyjnego nad stawami w Oporowie w tym:

 • utwardzenie terenu kostki betonową w formie ciągu pieszo jezdnego na długości całkowitej 193,40 mb,
 • remont mostka nad kanałem wodnym między stawami. Prace obejmuj równie remont jednej skarpy kanału pytami ażurowymi. Zakłada si równie remont jednego z przyczółków.
 • stworzenie alei tlenowej przy drodze z kruszywa wschodnia strona brzegu pierwszego stawu,
 • dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, montaż nowych budek lęgowych dla ptaków, domków dla owadów, tablic edukacyjnych i ławek
 • opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji, a następnie wykonanie robót budowlanych związanych z budową wieży widokowej.

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.