Menu główne


ARCHIWUM

Termomodernizacja - Etap III [RPO]

Banner RPO

Numer projektu RPLD.04.02.02-10-042/19
Tytu projektu
Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap
III
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie O IV Gospodarka niskoemisyjna (Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie VI.2.2 Termomodernizacja budynków)
Całkowity koszt realizacji 6 943 879,75 PLN
Dofinansowanie z EFRR 4 873 684,37 PLN
Budżet Beneficjenta 2 070 195,38 PLN

Procent dofinansowania:

84 %
Procent wkadu wasnego: 16 % + VAT
Okres realizacji projektu 1 kwiecie 2019 - 30 wrzesie 2022 r.
Biuro projektu Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 
ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
Personel projektu mgr Ewa Monika Ratajska - koordynator ds. obsługi realizacji rzeczowej projektu
tel. 24 355 23 46
mgr inż. Michał Prokopiak - specjalista ds. rozliczeń projektu
tel. 24 355 23 43

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na terenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Problemem jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowej ZGRK, która wynika ze złego stanu technicznego budynków. Największy potencja w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w budynkach, w związku z tym wsparcie w ramach projektu skoncentrowane będzie na głębokiej modernizacji 8 obiektów z obszaru ZGRK.
Projekt przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
 
Opis projektu
Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja łącznie 8 obiektów, w tym użyteczności publicznej (5) i mieszkaniowej (3) znajdujących się na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
 
Projekt zostanie zrealizowany w ramach nast. zada:
Zadanie 1. Prace przygotowawcze,
Zadanie 2. Prace termomodernizacyjne - Szkoła Podstawowa w Bedlnie,
Zadanie 3. Prace termomodernizacyjne - Szkoła Podstawowa w Żeronicach,
Zadanie 4. Prace termomodernizacyjne - Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie,
Zadanie 5. Prace termomodernizacyjne - Zespół Szkół w Dąbrowicach,
Zadanie 6. Prace termomodernizacyjne - Budynek wietlicy Wiejskiej w Kurowie,
Zadanie 7. Prace termomodernizacyjne - Budynek mieszkalny wielorodzinny w Muchnicach Nowych,
Zadanie 8. Prace termomodernizacyjne - Budynek mieszkalny wielorodzinny w Muchnowie,
Zadanie 9. Prace termomodernizacyjne - Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żychlinie,
Zadanie 10. Nadzór inwestorski,
Zadanie 11. Promocja projektu.
 
Wszystkie zadanie inwestycyjne zrealizowane zostaną w formule zaprojektuj i wybuduj. Na potrzeby realizacji przedmiotowych zada opracowane zostały audyty energetyczne oraz programy funkcjonalno - użytkowe. Wszystkie efekty rzeczowe będące wynikiem realizacji projektu są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Grupę docelową projektu stanowię będą mieszkańcy gmin z powiatu kutnowskiego: Bedlno, Oporów, Dąbrowice, Strzelce oraz Żychlin.
Realizacja projektu polegać będzie na modernizacji 8 obiektów budowlanych na obszarze ww. gmin, co wpłynie na osiągnięcie nast. efektów:
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 8 szt.,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 12 930,07 m2,
- Liczba gospodarstwa domowych z lepszą klasą zużycia energii – 74 szt.,
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 3 szt.
 
Lokalizacja projektu

 

Mapa lokalizacji


Etapy prac

Fotografie ukazujące przebieg prac modernizowanych obiektów.

Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap
Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap
Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap
Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap
Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.