Menu główne


ARCHIWUM

Budowa dróg etap III (RPO)

Banner RPO

Numer projektu RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15
Tytuł projektu Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego- Etap III
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Partnerzy projektu Gmina Strzelce, Powiat Kutnowski
Priorytet, działanie O III Transport (Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne)
Całkowity koszt realizacji 8 906 282,67 PLN
Dofinansowanie z EFRR 7 066 784,43 PLN
Budżet Beneficjenta 1 839 498,24 PLN

Procent dofinansowania:

79,88%
Procent wkładu własnego: 20,12%
Okres realizacji projektu 5 listopad 2015 - 31 grudzień 2017 r.
Biuro projektu Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 
ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
Personel projektu mgr Ewa Monika Ratajska - koordynator ds. obsługi realizacji rzeczowej projektu
tel. 24 355 23 46
mgr inż. Micha Prokopiak - specjalista ds. rozliczeń projektu
tel. 24 355 23 43


W ramach niniejszego projektu przebudowane zostaną dwie drogi na terenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego:

1. Gmina Strzelce – droga gminna nr 102417E Sójki – Wola Raciborowska - d. drogi - 3,05 km
2. Gmina Strzelce – droga powiatowa nr 2135E Sójki – Przyzórz - d. drogi - 8,6 km

łączna długść dróg które ulegną przebudowie to: 11,65 km.

Projekt Związku Gmin został oceniony bardzo wysoko i znalazł się na wysokim 2 miejscu wśród 8 projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest poprawa stanu oraz powiązania lokalnej sieci dróg Gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie.

Obecny stan jezdni powoduje ograniczenia prędkości pojazdów, co wpływa na większe zanieczyszczenie środowiska spalinami oraz powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Wykonanie nowej nawierzchni dróg spowoduje upłynnienie ruchu i ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko.

Realizacja projektu poprawi dostępność transportową województwa i umożliwi rozwój powiązań społeczno – gospodarczych w regionie, wpłynie korzystnie na poprawę dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych, także dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Planowane efekty
Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E rozpoczyna się od ronda (w węźle autostrady A1 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą gminną nr 102417E) w miejscowości Sójki, następnie przecina autostradę A1 wiaduktem o długości około 80 mb i koczy się na granicy z województwem Mazowieckim. Łączna długość drogi wynosi ~9 153 mb (od ronda do granicy województwa łódzkiego). W ramach projektu przebudowanych zostanie 8 600 m tejże drogi.

Przebudowa drogi gminnej nr 102417E rozpoczyna się od ronda (w węźle autostrady A1 – skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą powiatową nr 2135E) w miejscowości Sójki i kończy się w miejscowości Wola Raciborowska łączy się z drogą powiatową nr 2136E. Łączna długość drogi wynosi ~3050 mb (od ronda do miejscowości Wola Raciborowska połączenie z drogą powiatową nr 2135E).

Infrastruktura drogowa obejmie swoim zakresem następujące elementy: jezdnie, skrzyżowania z drogami lokalnymi, indywidualne zjazdy, ciągi komunikacyjne: chodnik dla pieszych, zatoki autobusowe, odwodnienie drogi, oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Planowana inwestycja bezpośrednio obejmować będzie swoim oddziaływaniem wszystkich mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz gminy Strzelce. Należy również zaznaczyć, iż oprócz społeczności lokalnej ze zmodernizowanej infrastruktury drogowej będą mogły korzystać bezpłatnie inni użytkownicy publicznej infrastruktury drogowej, przejeżdżający przedmiotowymi drogami.

Mapa lokalizacji w regionie

 

Mapa lokalizacji w województwieProjekt wspófinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Etapy prac

Fotografie ukazujące stan nawierzchni, przydrożnych rowów oraz infrastruktury wokół przebudowywanych dróg (chronologicznie narastająco wg. postępu prac).

Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową
Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową Stan przed przebudową

 

1. Montaż tablic informacyjnych

Na początku i kocu każdej z dróg postawiono tablice informacyjne mające na celu uwiadamianie użytkownikom dróg, kto dokonuje przebudowy oraz skąd pochodzą środki.

Montaż tablic Montaż tablic Montaż tablic Montaż tablic
Montaż tablic      

 

 

RPO

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.